Diễn Đàn ND - Terms of use

Để tham gia viết trên Diễn Đàn ND Hội Quán, tôi xin đăng ký vào thành viên của Diễn Đàn, tôi đã đọc và cam đoan chấp hành Nội Quy của Hội như đã ghi ở link www.trunghocnguyendu.com/ysb/noiquy.html.

Phần Nội Quy về Diễn Đàn: Không dùng diễn đàn để tranh chấp gây chia rẽ, quảng cáo hay những mục tiêu ngoài Tôn Chỉ của hội. Không dùng diễn đàn để post những messages liên quan đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể đảng phái hay tôn giáo.

Disclaimer: Ý kiến của cá nhân ghi trên diễn đàn không phải là quan điểm của http://www.trunghocnguyendu.com và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của Hội. Ban biên tập tôn trọng ý kiến khác biệt và không nhận mọi trách nhiệm liên đới về nội dung của những ý kiến trên các diễn đàn. Ban biên tập không cam kết mọi ý kiến đều được giữ nguyên và có thể giành quyền biên tập lại khi cần thiết.

Lưu Ý: Nếu cựu học sinh muốn đăng ký vào Danh Sách Các Cựu Học Sinh của Hội (để bạn cũ có thể tìm kiếm), xin đăng ký ở link sau www.trunghocnguyendu.com/members.html.


Back to login screen

cron