Page 1 of 1

Đăng bài vở Văn Thơ Nhạc trên Diễn Đàn

PostPosted: Thu Sep 30, 2010 2:08 am
by admin
Bạn có thể đăng bài vở Văn Thơ Nhạc v.v. trên Diễn Đàn sau khi đăng ký vào Members của Diễn Đàn, sau khi user account của bạn được activated, bạn có thể login và đăng bài vở của mình.

Xin chào
Ban Biên Tập
Email: banbientap@trunghocnguyendu.com