Page 1 of 1

Thay Bui The San

PostPosted: Tue Sep 27, 2016 11:48 am
by admin
Thầy Bùi Thế San. Pháp Danh: Phúc Trí vừa thất lộc sáng thứ bảy 24/9/2016 tại Alhambra Hospital.

Linh cữu hiện quàn tại Peek Funeral Home, Westminster California. Phòng số 3

Thăm viếng: Thứ Bảy ngày 1 tháng 10, 2016 từ 10:30 sáng đến 3 gìờ chiều

Lễ Hỏa táng: 3:30 chiều cùng ngày.

BBT