Page 1 of 1

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12B2/1975

PostPosted: Sun Feb 27, 2011 3:18 pm
by admin
Friday, February 18th, 2011 at 03:48 PM.

Name : Đồng Minh Thái
Class : 12B2 / 1975
City : California / USA
Email : sauthai@gmail.com
Comments : Vẫn còn sống , còn uống cafe được
Mong gặp lại các bạn đồng liêu