Page 1 of 1

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 12C3/1977

PostPosted: Tue Apr 02, 2013 5:20 pm
by admin
Name : HOÀNG - VĂN - PHƯ� NG
Class : 12C3 -1977
City : Garden Grove -CA
Email : thuyhoang2510@yahoo.com
Comments : TÌM B� N TÊN LÀ NGUYỄN HOÀNG AN ,VÀ CÁC B� N 12C3.MÌNH MỚI SANG ĐỊNH CƯ T� I ĐÂY ĐƯỢC 3 NĂM ,MUỐN TÌM CÁC B� N 12C3. CÓ TIN GÌ MAIL CHO MÌNH THEO ĐỊA CHỈ MAIL NAỲ NHA
EMAIL: THUYHOANG2510@YAHOO.COM
CÁC B� N NÀO NHẬN ĐƯỢC TIN XIN LIÊN L� C VỚI MÌNH NHA. MÌNH MONG TIN CÁC B� N