Page 1 of 1

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 1968 1971

PostPosted: Fri Jul 19, 2013 1:01 pm
by admin
Wednesday, March 27th, 2013 at 07:34 AM.

Name : Đỗ Trí Trung
Class : 1968-1971
City : Florida, USA
Email : vnaf1972@yahoo.com
Comments : Tìm bạn là Trần Mạnh Trí ( Trí Râu )học lớp 9A1 Trần Lục niên khoá 70-71