Page 1 of 1

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12B2/1975

PostPosted: Sun Dec 28, 2008 8:31 am
by admin
Sunday, December 21st, 2008 at 04:00 AM.

Name : Hoa`ng Ma.nh Phan
Class : 12B2/1975
City : Sheffield Lake, Ohio USA
Email : phanhoang33@hotmail.com
Comments : Ra^\'t mong lie^n la.c ddu+o+.c ca\'c ba.n cu+.u HS ND khoa\' 75.
Membership Registration

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12B2/1975

PostPosted: Sun Jan 04, 2009 8:33 pm
by admin
Sunday, January 4th, 2009 at 10:20 PM.

Name : NGUYỄN VĂN VÂN
Class : 12B2/1975
City : TP.HCM
Email : van362e@yahoo.com.vn
Comments :
Membership Registration

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12B2/1975

PostPosted: Wed Feb 04, 2009 9:34 pm
by admin
Monday, February 2nd, 2009 at 12:34 AM.

Name : Hoàng Hữu Nam
Class : 12B2/1975
City : Saigon Vietnam
Email : hoangnamq5@yahoo.com
Comments : ĐT : 0903921859
Membership Registration

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12B2/1975

PostPosted: Mon Feb 09, 2009 8:52 pm
by admin
Monday, February 9th, 2009 at 01:59 AM.

Name : Thân Đức Chấn Thịnh
Class : 1975
City : Saigon, VietNam
Email : thanthinh17@yahoo.com
Comments : 12B2/1975
Membership Registration