[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Thăm viếng (2007) - Thầy Trần Văn Thương tại nhà cô Nguyễn Thanh Trí, California
[ Previous ] [ Next ]