[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Cháu ngoại của thầy đã biết bấm máy...Măng thì lớn vùn vụt nhưng tre chưa già, lại còn có vẻ dẻo dai hơn...
[ Previous ] [ Next ]