[ Back to library] [ Next ]
medium original
Các anh chị đang thực hiện Truyện Kiều viết tay (1972) - (L to R): Khánh Trang (11B1), Nguyễn Thị Hồng Thư (12B2), Hoàng Ðức Nam (12B2)
[ Next ]