[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Các anh chị lớp 12B2 (1972) - Trước (L to R): Nguyễn Thị Hồng Thư, Nguyễn văn Ngà - Sau (L to R): Nguyễn Ðức Duy, Trần Anh Tuấn, Nguyễn văn Cường (Tổng thư ký Ban Ðai diện HS), Tạ Quốc Thái (Trưởng Khối Báo Chí)
[ Previous ] [ Next ]