[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
12C2-1979 (LtoR): Đoan Trang, Lan Hương, Kim Anh, Hạnh Dung, Lành, Nga (Saigon, 2007)
[ Previous ] [ Next ]