[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Loan: "Chắc Trọng muốn cho nữ bọn mình xỉn luôn!" Trung: "Không sao đâu! Loại này chỉ ba cô là hết một chai!" (KT)
[ Previous ] [ Next ]