Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
CHS Nguyễn Khánh Minh, Đỗ Đình Trí, & Đinh Gia Điền đại diện Hội
CHSND phát học bổng cho các em học sinh tại sân trường vào ngày
14 tháng 1 năm 2008.