Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 5/8)
Videographer: Đinh Minh Triệu
Xem Phần 6/8