Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 6/8)
Videographer: Đinh Minh Triệu
Xem Phần 7/8