Tổ Chức:

  Ban Biên Tập và các ban nhóm thiện nguyện được thành lập từ
  15-Dec-2005.    

Mục Đích:

  Phát huy tình thân hữu giữa các cựu học sinh, đền trả công ơn
  thầy cô và giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học của trường cũ.

Tôn Chỉ:

  • Tương Trợ - Thân Aí – Đoàn Kết - Thiện Chí
  • Không tham gia các hoạt động tôn giáo chính trị
  • Không dùng danh nghĩa của ban biên tập hay các ban nhóm cho
  lợi ích cá nhân

Hội Viên:

  Các cựu học sinh có thể tham gia hay rời khỏi hội bất cứ lúc nào.

Tài Chánh:

  • Ban biên tập và các ban nhóm hoàn toàn làm việc thiên nguyện.
  • Ngân quỹ do hội viên tự nguyện đóng góp.  Chi thu do Thủ Quỹ
  quản lý.  Chi thu được công bố công khai.

Diễn Đàn:

  • Không dùng diễn đàn để tranh chấp gây chia rẽ, quãng cáo hay
  những mục tiêu ngoài Tôn Chỉ ở trên.
  • Không dùng diễn đàn để post những messages liên quan đến
  hoạt động của các tổ chức đoàn thể đảng phái hay tôn giáo.
Loading Flash movie...