Vịnh bác Tú Xương
đi Chợ Tết 2006

Cô đi đâu đó đấy cô ơi
Dừng lại cho tôi hỏi mấy lời
Chợ phiên ngày Tết đông như hội
Đi giày cao gót dẵm chân tôi
Quần bò áo chẽn nhức con ngươi
Váy sồi yếm thắm đâu rồi nhỉ
Để cho tôi đỡ thấy lẽ loi
Áo the khăn xếp dạo phố núi
Vài kẻ lăm le xin chữ ký
Ngỡ tôi kép mới chợ hàng Ruơi
Diễn tuồng Lan- Điệp tối ba mươi
Chạy lui chạy tới như gà đẻ
Pha trò nhạt nhẻo chẳng muốn cười
Chữ sĩ ngày nay đã hỏng rồi
Mười người làm sĩ chín người thôi !

- Thi sĩ  Ngố -